Siedziba Biblioteki z zewnątrz

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności cyfrowej – Oświadczenie w sprawie dostępności

Wstęp

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Pleszewie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Pleszewie.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2022-05-08. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-05-08.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

W Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Pleszewie dla strony biblioteka.pleszew.pl przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: WAVE Web Accessibility Evaluation Tool, (pod adresem internetowym: https://wave.webaim.org/ ).

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-05-08. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Koordynatorem do Spraw Dostępności jest Patrycja Kuźmińska – Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Pleszewie, ul. Kolejowa 1, 63-300 Pleszew, multimedia@biblioteka.pleszew.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu  62 74 28 358 wew. 18. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Klikając ten link przejdź do strony Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Pleszewie mieści się w lokalizacjach:

Siedziba główna przy ul. Kolejowej 1 w Pleszewie
Wejście główne do budynku z poziomu gruntu.Przed biblioteką znajduje się podjazd dla wózków inwalidzkich, dodatkowo przy samych drzwiach znajduje się domofon.
W budynku tym znajdują się sale związane z wypożyczaniem książek, czytelnia, sala widowiskowa, biuro dyrektora, pomieszczenia pracowników biurowych, sala multimedialna oraz szkoleniowa.
Na parterze po wejściu do biblioteki po prawej stronie znajduje się wypożyczalnia dla dzieci, po lewej stronie wejście do wypożyczalni dla dorosłych
Przy wejściu do wypożyczalni dla dorosłych znajdują się poręcze
Łazienka dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze po lewej stronie
Na pierwszym piętrze na wprost od windy znajduje się czytelnia z salą widowiskową, na lewo biuro dyrektor oraz pozostałe pomieszczenia biurowe
Na drugim piętrze na prawo od windy znajduje się sala multimedialna, na lewo sala szkoleniowa
Budynek wyposażony jest w windę obsługującą wszystkie kondygnacje i przystosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo oraz niewidomych
Przy samym obiekcie brak miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych
Dopuszcza się wstęp z psem asystującym
Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Filia Szpitalna przy ul. Poznańskiej 125 w Pleszewie
Biblioteka znajduje się na parterze w budynku Pleszewskiego Centrum Medycznego
Do miejsca prowadzą schody ale jest też możliwość skorzystania z windy
Przy szpitalu znajdują się wydzielone miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych
Możliwy wstęp z psem asystującym
Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego stacjonarnie lub online

Filia Biblioteczna w Taczanowie ( Biblioteka Środowiskowa) przy ul. Taczanów Drugi 32 C
Biblioteka znajduje się w budynku Szkoły Podstawowej
Miejsce znajduje się na pierwszym piętrze
Brak dostępu do windy
Szkoła nie posiada wydzielonych miejsc dla osób niepełnosprawnych
Możliwy wstęp z psem asystującym
Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego stacjonarnie lub online

Filia Biblioteczna w Zawidowicach przy ul. Zawidowice 7
Biblioteka znajduje się w budynku Przedszkola
Miejsce znajduje się na parterze
Przy drzwiach znajduje się dzwonek
Przy samym budynku brak miejsc dla osób niepełnosprawnych
Brak dostępu do windy
Możliwy wstęp z psem asystującym
Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego stacjonarnie lub online

Filia Biblioteczna w Kowalewie przy ul. B. Chrobrego 36
Biblioteka znajduje się w budynku Szkoły
Miejsce znajduje się na II piętrze
Przy samym budynku brak miejsc dla osób niepełnosprawnych
Brak dostępu do windy
Możliwy wstęp z psem asystującym
Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego stacjonarnie lub online

Filia Biblioteczna w Kuczkowie przy ul. Parkowej 11
Biblioteka znajduje się w budynku Szkoły
Miejsce znajduje się na parterze
Przy samym budynku brak miejsc dla osób niepełnosprawnych
Brak dostępu do windy
Możliwy wstęp z psem asystującym
Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego stacjonarnie lub online

Filia Biblioteczna w Piekarzewie nr 19
Biblioteka znajduje się w budynku Przedszkola
Miejsce znajduje się na parterze
Przy samym budynku brak miejsc dla osób niepełnosprawnych
Brak dostępu do windy
Możliwy wstęp z psem asystującym
Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego stacjonarnie lub online