Pełniąca zadania powiatowej biblioteki publicznej dla powiatu pleszewskiego

ul. Kolejowa 1

63-300 Pleszew

+48 62 74 28 358

+48 62 74 28 358

Główny email:

biblioteka@pleszew.pl

Deklaracja dostępności cyfrowej

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Pleszewie > Deklaracja dostępności cyfrowej

Deklaracja dostępności cyfrowej – Oświadczenie w sprawie dostępności

 

Wstęp

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Pleszew (zwana dalej BPMiG) zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BPMiG.

 

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2017-06-10. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-01-19.

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest  częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

W BPMiG dla strony biblioteka.pleszew.pl przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative, (pod adresem internetowym http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że

 

strona internetowa biblioteka.pleszew.pl spełnia wymagania w 94.71%.

 

Niezgodności:

 • Brak kontrolek i łączy HTML- w 7 przypadkach
 • Brak atrybutu treści oraz atrybutu tytułu – dla 8 linków
 • Link nie ma treści ani tytułu, a atrybut alt zawartego obrazu jest pusty lub go brakuje – w 4 przypadkach
 • Brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne- w 8 przypadkach

Powody powyższych niezgodności: strona internetowa była budowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. Wyeliminowanie powyższych wad w dostępności nastąpi do 30 czerwca 2021 roku.

 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-12-14. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

 

Dostępne udogodnienia dla osób niepełnosprawnych:

– powiększanie czcionki
– ustawienie wysokiego kontrastu

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Koordynatorem do Spraw Dostępności jest Patrycja Kuźmińska- Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Pleszewie, ul. Kolejowa 1, 63-300 Pleszew, multimedia@biblioteka.pleszew.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 62 74 28 358 wew. 18. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Klikając ten link przejdź do strony Rzecznika Praw Obywatelskich

 

 

Dostępność architektoniczna

 

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Pleszew ul .Kolejowa 1

 

 • Wejście główne do budynku z poziomu gruntu.
 • Przed biblioteką znajduje się podjazd dla wózków inwalidzkich, dodatkowo przy samych drzwiach znajduje się domofon.
 • W budynku tym znajdują się sale związane z wypożyczaniem książek, czytelnia, sala widowiskowa, biuro dyrektora, pomieszczenia pracowników biurowych, sala multimedialna oraz szkoleniowa.
 • Na parterze po wejściu do biblioteki po prawej stronie znajduje się wypożyczalnia dla dzieci, po lewej stronie wejście do wypożyczalni dla dorosłych
 • Przy wejściu do wypożyczalni dla dorosłych znajdują się poręcze
 • Łazienka dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze po lewej stronie
 • Na pierwszym piętrze na wprost od windy znajduje się czytelnia z salą widowiskową, na lewo biuro dyrektor oraz pozostałe pomieszczenia biurowe
 • Na drugim piętrze na prawo od windy znajduje się sala multimedialna, na lewo sala szkoleniowa
 • Budynek wyposażony jest w windę obsługującą wszystkie kondygnacje i przystosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo oraz niewidomych
 • Przy samym obiekcie brak miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych
 • Dopuszcza się wstęp z psem asystującym
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

 

Filia Szpitalna przy ul. Poznańskiej 125 w Pleszewie

 

 • Biblioteka znajduje się na parterze w budynku Pleszewskiego Centrum Medycznego
 • Do miejsca prowadzą schody ale jest też możliwość skorzystania z windy
 • Przy szpitalu znajdują się wydzielone miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych
 • Możliwy wstęp z psem asystującym
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego stacjonarnie lub online

Filia Biblioteczna w Taczanowie ( Biblioteka Środowiskowa) przy ul. Taczanów Drugi 32 C

 • Biblioteka znajduje się w budynku Szkoły Podstawowej
 • Miejsce znajduje się na pierwszym piętrze
 • Brak dostępu do windy
 • Szkoła nie posiada wydzielonych miejsc dla osób niepełnosprawnych
 • Możliwy wstęp z psem asystującym
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego stacjonarnie lub online

Filia Biblioteczna w Zawidowicach przy ul. Zawidowice 7

 • Biblioteka znajduje się w budynku Przedszkola
 • Miejsce znajduje się na parterze
 • Przy drzwiach znajduje się dzwonek
 • Przy samym budynku brak miejsc dla osób niepełnosprawnych
 • Brak dostępu do windy
 • Możliwy wstęp z psem asystującym
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego stacjonarnie lub online

Filia Biblioteczna w Kowalewie przy ul. B. Chrobrego 36

 • Biblioteka znajduje się w budynku Szkoły
 • Miejsce znajduje się na II piętrze
 • Przy samym budynku brak miejsc dla osób niepełnosprawnych
 • Brak dostępu do windy
 • Możliwy wstęp z psem asystującym
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego stacjonarnie lub online

 

Filia Biblioteczna w Kuczkowie przy ul. Parkowej 11

 

 • Biblioteka znajduje się w budynku Szkoły
 • Miejsce znajduje się na parterze
 • Przy samym budynku brak miejsc dla osób niepełnosprawnych
 • Brak dostępu do windy
 • Możliwy wstęp z psem asystującym
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego stacjonarnie lub online

 

Filia Biblioteczna w Piekarzewie nr 19

 

 • Biblioteka znajduje się w budynku Przedszkola
 • Miejsce znajduje się na parterze
 • Przy samym budynku brak miejsc dla osób niepełnosprawnych
 • Brak dostępu do windy
 • Możliwy wstęp z psem asystującym
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego stacjonarnie lub online

 

 

INFORMACJA DODATKOWA

 

W trosce o dobro i dostępność do usług osób Głuchych w sprawach związanych z Covid-19, na stronie gov.pl: https://www.gov.pl/web/koronawirus/kontakt zamieszczono informacje i kontakt do tłumaczy języka migowego pracujących w systemie 24/7.

Show Buttons
Hide Buttons
Wielkość czcionki
Kontrast